اصول کسب و کار _ بخش هشتم ✔️

⌛ زمان مطالعه 2 دقیقه

اصول کسب و کار _ بخش هشتم

اصول کسب و کار _ بخش هشتم: محدود نبودن ثروت در جهان

ثروت و پول در هر شغل و در هر جایی از جهان وجود دارد.
فکر نکنید تنها شغل های خاصی موقعیت برای ثروتمند شدن دارند.


در تمامی شغل ها پتانسیل ثروت وجود دارد.


برای دستیابی به ثروت، فقط باید خودتان را با آن هم فرکانس کنید.
موضوع ثروت به شغل ،میزان کارکرد، سرمایه اولیه و حتی به سالهایی که صرف یک کار کردیم. ربطی ندارد.
برای مثال شخصی با یک سال کار کردن در یک شغل به موفقیت بیش تری از کسی سالها در همان کار است می رسد.
هر وقت میخواهید چیزی را بدست بیاورید. بیشتر از آنکه به این فکر کنید که چه کاری و چه ایده ای داشته باشید.

به این فکر کنید که چه باوری در خودم ایجاد کنم. و چه نگاهی به اطرافم داشته باشم. تا احساس بهتری کنم.


جذب ثروت:

جایگاهت را تغییر بده تا ثروت به دنبالت بیاید. بازی ثروت بازی من بدو پول بدو نیست!

بازی یک آهنربا شدن و جاذب ثروت ایجاد کردن است. شما اگر از لحاظ ذهنی ثروتمند بشوید هدایت می شوید به موقعیت هایی که ثروت به دنبالتان می آید.
برای اینکه به حال خوب برسیم چه باورهایی نیاز داریم؟!؟
ایمان داشته باشید در جهان بی نهایت راه برای رسیدن به ثروت وجود دارد.
دنبال افکاری باش که حالت را بهتر می کند به دنبال تغییر افکار و باورهایت باش تا به اهدافت نزدیک تر بشوی. با تغییر شغل و مکان تغییر محسوسی حاصل نمی شود.

تغییر دیدگاه:

تغییر مکان با این فکر که از موقعیت قبلی و درآمد آن راضی نیستید. درست نیست.

اما اگر با این باور که تغییر مکان در پیشرفت شما و پیشبرد اهداف شما موثر است درست است.
فکر نکنید با تغییر شغل قرار است معجزه بشود. چون شما هنوز همان آدمی و تغییری نکردی! جهان نمی تواند چیزی متفاوت از فرکانست به تو بدهد.


باید بپذیرید دنیای بیرون شما بازتابی از دنیای درون خودتان است. و خود شما هستید که سازنده دنیای بیرون خودتان هستید.


پس خودتان با تغییر باور هایتان می توانید دنیای خودتان را تغییر دهید. تا خودتان تغییر نکردید، تغییر شغل ،مکان و اطرافیان هیچ تاثیری در زندگیتان ندارد.

شما اصول کسب و کار ۸ را هم اکنون مشاهده می کنید. برای دیدن کل آموزش ها کلیک کنید.

امتیاز
فهرست