پرش به محتوا

 تنظیم رنگ نوار وضعیت Statusbar

 تنظیم رنگ نوار وضعیت Statusbar

 تنظیم رنگ نوار وضعیت Statusbar و رنگ پیش زمینه در زمان اجرا برنامه. 

[codesyntax lang="vbnet"]
(Sub SetStatusBarColor(clr As Int
 Dim p As Phone
 If p.SdkVersion > ۲۰ Then

 'Background color
  Dim jo As JavaObject
  jo.InitializeContext
  (Dim window As JavaObject = jo.RunMethodJO("getWindow", Null
  ((window.RunMethod("addFlags", Array (۰x80000000
  ((window.RunMethod("clearFlags", Array (۰x04000000
  ((window.RunMethod("setStatusBarColor", Array(clr
 
  ((Dim view As JavaObject = window.RunMethodJO("getDecorView",Null

 ((((view.RunMethod("setSystemUiVisibility",Array(Bit.Or(0x00002000,view.RunMethod("getSystemUiVisibility",Null 
  ((view.RunMethod("setSystemUiVisibility",Array(0 
 End If
End Sub
[/codesyntax]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.