با کد زیر عکستون رو خودکار کراپ شده توی imageview در b4i,b4a,b4j نشون بدید

⌛ زمان مطالعه < 1 دقیقه

Sub FillImageToView(bmp As B4XBitmap, ImageView As B4XView)
Dim bmpRatio As Float = bmp.Width / bmp.Height
Dim viewRatio As Float = ImageView.Width / ImageView.Height
If viewRatio > bmpRatio Then
Dim NewHeight As Int = bmp.Width / viewRatio
bmp = bmp.Crop(0, bmp.Height / 2 – NewHeight / 2, bmp.Width, NewHeight)
Else if viewRatio < bmpRatio Then
Dim NewWidth As Int = bmp.Height * viewRatio
bmp = bmp.Crop(bmp.Width / 2 – NewWidth / 2, 0, NewWidth, bmp.Height)
End If
ImageView.SetBitmap(bmp.Resize(ImageView.Width, ImageView.Height, True))
End Sub

نیاز به کتابخونه جدید XUI هست عجب چیزی بشه این کتابخونه

 

امتیاز
فهرست