قطعه کد ساخت پسورد بیسیک فوراندروید

⌛ زمان مطالعه < 1 دقیقه

با استفاده از Sub زیر دوستان میتونن پسورد اتوماتیک ایجاد کنن !

Sub GenerateRandomPassword(numChars As Int, numbers As Boolean, lowercase As Boolean, uppercase As Boolean, symbols As Boolean) As String

   Dim newPassword As String
          
   Dim uppercaseArray(26) As String = Array As String ("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z")
   Dim lowercaseArray(26) As String = Array As String ("a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z")
   Dim numbersArray(10)   As String = Array As String ("۰","۱","۲","۳","۴","۵","۶","۷","۸","۹")
   Dim symbolsArray(12)   As String = Array As String ("@","$","%","&","?","#","!","*","+","-",";","_")

   Dim charList As List
       charList.Initialize
  
   If numbers   Then charList.AddAll(numbersArray)
   If lowercase Then charList.AddAll(lowercaseArray)
   If uppercase Then charList.AddAll(uppercaseArray)
   If symbols   Then charList.AddAll(symbolsArray)
  
   For i = ۱ To numChars
     newPassword = newPassword & charList.Get(Rnd(0, charList.Size))
   Next  
 
   Return newPassword
  

End Sub

سپس از دستورات زیر رو برای فراخانی استفاده کنید

Dim pwd As String =   GenerateRandomPassword(6, False, True, True, False)

LogColor ("New password: " & pwd, Colors.magenta)


امتیاز
فهرست