هدایت کاربر به بخش پیامک (SMS) بیسیک فوراندروید

⌛ زمان مطالعه < 1 دقیقه

هدایت کاربر به بخش پیامک

هدایت کاربر به بخش پیامک(SMS) گوشی با شماره تلفن و یک متن پیام

• تابع:

[codesyntax lang=”vbnet”]
(Sub sms(phonenumber As String,text As String
Dim i As Intent
("",i.Initialize(i.ACTION_VIEW
(i.putExtra("address", phonenumber
(i.putExtra("sms_body", text
("i.setType("vnd.android-dir/mms-sms
(StartActivity(i
End Sub
[/codesyntax]

 

• استفاده:

[codesyntax lang=”vbnet”]

("متن تست","۰۹۳۵۹۷۹۰۱۶۹")sms
[/codesyntax]

 

امتیاز
فهرست