پرش به محتوا

گرفتن مدت زمان یک ویدیو بیسیک فور اندروید

گرفتن مدت زمان یک ویدیو میتونید از کد زیر استفاده کنید  تلگرام هم از این کد استفاده میکنه موفق باشید

[codesyntax lang=”vbnet”]

GetVideoDuration(File.Combine(Dir,Name))
Public Sub GetVideoDuration (path As String) As Long
 Try
  Dim mFile As JavaObject
  mFile.InitializeNewInstance("java.io.File",Array(path))
  Dim inputStream As JavaObject
  inputStream.InitializeNewInstance("java.io.FileInputStream", _
 Array(mFile.RunMethod("getAbsolutePath",Null)))
  Dim mediaMetadataRetriever As JavaObject
  mediaMetadataRetriever.InitializeNewInstance("android.media.MediaMetadataRetriever",Null)
  mediaMetadataRetriever.RunMethod("setDataSource",Array(inputStream.RunMethod("getFD",Null)))
  Dim duration As String = mediaMetadataRetriever.RunMethod("extractMetadata",Array(mediaMetadataRetriever.GetField("METADATA_KEY_DURATION")))
  If duration="" Or duration="null" Then Return -1
  Return duration
 Catch
  Log(LastException)
  Return -1
 End Try
End Sub

[/codesyntax]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.